شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی تخصصی راهبرد یک فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه مطالعات نوین رشته مدیریت می باشد که زیر نظر پردیس فارابی دانشگاه تهران فعالیت می نماید .رسالت فصلنامه راهبرد گسترش دانش مدیریت، شناسایی چالش های موجود در حوزه علم مدیریت و ارائه راهکار برای آن ها می باشد.همچنین این فصلنامه با شرکت در جشنواره های علمی و پژوهشی معتبر کشور موفق به دریافت عنوان نشریه شایسته تقدیر در پنجمین جشنواره ملی حرکت و  عنوان نشریه برتر دانشجویی در چهارمین و ششمین جشنواره علمی پژوهشی دانشگاه تهران شد.