اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا اکبری

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی کارشناسی ارشد مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

alireza74akbariut.ac.ir

سردبیر

مرتضی نعمتی

مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

mortezanematiut.ac.ir

دبیر اجرایی

علی نورالدینی

مدیریت دولتی کارشناسی مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

ali.nourediniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید مهدی الوانی

استاد،دانشگاه علامه طباطبایی

jomcut.ac.ir

دکتر حسین خنیفر

دکتری مدیریت و برنامه ریزی استاد،پردیس فارابی دانشگاه تهران

hkhnifarut.ac.ir

دکتر طهمورث حسن قلی پور

استاد،دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

دکتر غلام رضا جندقی

دکتری آمار (حیاتى) استاد،پردیس فارابی دانشگاه تهران

jandaghiut.ac.ir

دکتر مجتبی امیری

دکتری مدیریت (گرایش رفتار سازمانی) دانشیار ، دانشگاه تهران

mamiryut.ac.ir

دکتر حسن زارعی متین

استاد،پردیس فارابی دانشگاه تهران

matinut.ac.ir

دکتر عباس منوریان

دکتری مدیریت دولتی استاد، دانشگاه تهران

amonavarut.ac.ir

دکتر علی نقی امیری

دانشیار،پردیس فارابی دانشگاه تهران

anamiriut.ac.ir

دکتر جبار باباشاهی

دکتری مدیریت دولتی (گرایش مدیریت منابع انسانی) استادیار،پردیس فارابی دانشگاه تهران

j.babashahiut.ac.ir

دکتر سید محمد محمودی

علوم اطلاعات و ارتباطات (طراحی سیستمها) دانشیار،پردیس فارابی دانشگاه تهران

mahmoudiut.ac.ir

دکتر قدرت الله باقری

دکتری تربیت بدنی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی) استادیار،پردیس فارابی دانشگاه تهران

ghbagheriut.ac.ir

دکتر حمیدرضا ایرانی

دکتری مدیریت (گرایش رفتار سازمانی) استادیار،پردیس فارابی دانشگاه تهران

hamidrezairaniut.ac.ir

دکتر محمدرضا فتحی

دکتری مدیریت صنعتی- تولید و عملیات استادیار،پردیس فارابی دانشگاه تهران

reza.fathiut.ac.ir

دکتر حمیدرضا یزدانی

دکتری مدیریت منابع انسانی استادیار ، پردیس فارابی دانشگاه تهران

hryazdaniut.ac.ir