نشریه دانشجویی راهبرد (RHABORD) - واژه نامه اختصاصی